Håbefulde kurdere går mod vinter

Posted: October 27, 2013 in Uncategorized

Håbefulde kurdere går mod vinter

af Tommy Flugt

I foråret oplevede jeg en forhåbningsfuld fase i kurdernes ellers lange og triste skæbne. Baggrunden for mødet var ellers trist nok, jeg var blevet bedt om at læse mit digt Tre kvinder for en forsamling af kurdere på Christiansborg i Fællessalen. Det var digtet som jeg havde skrevet efter choket over mordene på tre kurdiske aktive kvinder i Paris. På mødet mærkede jeg en rolig og forventningsfuld stemning, og jeg blev modtaget godt. Men bagefter var det mig der modtog en oplevelse.

Det var foråret, der blev fejret af kurderne på Christiansborg og særlig forventning havde jeg til en taler, nemlig det tyrkiske parlamentsmedlem fra det pro-kurdiske parti, BDP, Ertugrul Kürkcü som var kommet og deltog i Newroz. Han havde en politisk meddelelse med til forsamlingen fra den fængslede kurdiske leder, Abdullah Öcalan, nemlig en fredsplan og en tilbagetrækningsplan af guerillasoldater i Tyrkiet. Denne plan overrumplede mig i den grad. Fremlæggelsen på mødet var overbevisende. Faktisk var det en fremragende tale parlamentsmedlemmet holdt og den var fuld af håb og fortrøstning. Den fængslede kurdiske leder havde været i kontakt hemmeligt med premierminister Recep Tayyip Erdogans regeringsparti og der var sket fremskridt. Öcalan havde fremlagt sin plan mundtligt og skriftligt og den var blevet diskuteret og der ville komme  behørigt gensvar fra regeringspartiets side. Det var forventningen. En freds- og demokratiseringsplan var under opsejling og en anerkendelse af det kurdiske store mindretal forventedes at se dagens lys i form af et demokratiseringsudspil. Ikke sært var der en lettere glæde og euforisk stemning efter mødet. Der var blevet tændt for forventningerne og en fredplan var under opsejling. Det blev bekræftet senere da kurderne trak deres guerillasoldater ud af Tyrkiet. Pressen (den udenlandske) begyndte at skrive om processen. New York Times havde endda en journalist ude i Irak-Kurdistan og interviewe den militære leder og få bekræftet tilbagetrækningen. Der var grund til at tro på forårets udmeldinger og at man kunne råbe freden ud fra hvert et tag.

Men der skete noget i løbet af sommeren. I Tyrkiet blev vi alle via medierne pludselig vidne til voldsomme uroligheder i forbindelse med  Gezi Park opstanden. Det tyrkiske politis voldsomme adfærd og nedkæmpelse vakte uro og bekymring langt ind i EU’s regeringskontorer. Og Tyrkiet blev lagt på is. Det samme ser ud til at være sket med fredsforhandlingerne og demokratiserings projektet mellem den tyrkiske regering og det kurdiske fredsudspil. Der er ikke kommet noget der blot modsvarer kurdernes udspil fra regeringen Erdogan. Snarere tværtimod strammer han tilsyneladende både retorikken og modstanden mod kurderne på flere områder. Ifølge franske efterretninger er Erdogan i ledtog med Al-Qaeda grupperinger i det nordlige Syrien til bekæmpelse af kurderne. Der har allerede været mange dødelige konfrontationer i området og at Tyrkiet har en finger med i spillet lader til at være evident.

Og herhjemme er de danske kurdere under pres af den danske regering. ROJ TV er lukket og gået konkurs. 10 kurdere køres der retssag mod for indsamling af midler til ROY TV, som man mener er terrorvirksomhed. Retten er blevet en mere og mere politisk instans, der udstikker retningslinjer for folkenes politiske gøren og laden. Vi nærmer os krigstilstande som under anden verdenskrig, hvor regeringen i Danmark kaldte modstandsbevægelsen mod tyskerne for terrorvirksomhed. Det var samme modstandsbevægelse som senere var medvirkende til at Danmark overhovedet kunne opfattes som en allieret på vindernes side. Det er mærkeligt som der er parallelitet mellem krigens tøvende handlinger og nutidens kurdiske forfølgelse.

Mens PKK overholder våbenhvilen, har Tyrkiet flyttet frontlinjen i kampen mod kurderne ind i Syrien, hvor de støtter “islamiske” oprørere, der bekæmper kurderne i det nordlige Syrien, oplyser chefen for PKK’s førende råd Cemil Bayik. “Processen er nået til sin afslutning. Enten accepterer regeringen dybe og meningsfulde forhandlinger med den kurdiske bevægelse, eller også bliver der borgerkrig i Tyrkiet,” siger Cemil Bayik. Og det er stærke og utålmodige ord i oktober. Den igangværende fredsproces har yderligere skabt tvivl, efter at den tyrkiske regering afslørede en reformpakke, som Cemil Bayik beskriver som tom og som intet har med demokrati at gøre. Flere andre politikere har udtalt samme tvivl om Erdogans udspil. Den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogan har ikke leveret varen og viser sig som enten en elendig politiker eller også tager han sig betalt med den lunkne støtte han får fra EU systemet og den danske regering.

Kurderne betaler prisen for denne uskønne politik som også Danmark desværre deltager i. Vi burde alle bakke op om fredsplanen og hjælpe Tyrkiet og kurderne til at få den fredsplan igennem. Vi bør give kurderne deres menneskeværd og menneskeret tilbage. Og vi bør give kurderne vores støtte og Erdogan vor modstand. Hvis ikke vi får freden på banen ved vi hvad der kommer. Vi kan godt undvære endnu en borgerkrig i det hjørne af verden. Det er en historisk chance verden er ved at forpasse.

© Tommy Flugt

Advertisements
Comments
 1. Tommy Flugt says:

  Google translate:

  Aspiring Kurds goes against winter

  In the spring I experienced a hopeful phase of Kurds otherwise long and sad fate . The reason for the meeting was somewhat sad enough, I was asked to read my poem Three Women for a gathering of Kurds in Christiansborg Fællessalen . It was the poem that I had written after the shock of the murders of three Kurdish women active in Paris . At the meeting I felt a calm and expectant mood , and I was well received . But afterwards it was me who received an experience.

  It was spring , which was celebrated by Kurds in Christiansborg and special expectations I had for a speaker , namely the Turkish parliament from the pro-Kurdish party , the BDP , Ertugrul Kürkcü who came and participated in the Newroz . He had a political message to the congregation from the jailed Kurdish leader Abdullah Ocalan , namely a peace plan and a retirement plan of guerrillas in Turkey. This plan caught me so much . The presentation at the meeting was inconclusive . Actually, it was an excellent speech MEP held and it was full of hope and confidence. The jailed Kurdish leader had been in contact secretly with Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s ruling party and some improvements were made . Ocalan had presented its plan orally and in writing, and it had been discussed and there would be duly rejoinder was government parties . It was the expectation. A peace and democratization plan was under way , and a recognition of the Kurdish large minority were expected to emerge in the form of a democratization initiative. No wonder there was an easier joy and euphoria after the meeting. There had been turned on expectations and a peace plan was in the offing. It was confirmed later when the Kurds withdrew their guerrillas out of Turkey. Press ( foreign ) started writing about the process. New York Times even had a reporter out in Iraq – Kurdistan and interviewed the military leader and confirmed the withdrawal. There was reason to believe the spring announcements and that you could shout peace from every roof.

  But something happened during the summer . In Turkey we were all through the media suddenly witnessed violent disturbances in connection with Gezi Park uprising. The Turkish police violent behavior and suppression caused unease and concern far into the EU government agencies. And Turkey was put on ice . The same seems to have happened to the peace talks and democratization project between the Turkish government and the Kurdish peace initiative. There has been no merely corresponds Kurds proposal from the government Erdogan . On the contrary tightens he apparently both rhetoric and resistance against the Kurds in several areas. According to French intelligence Erdogan is in league with Al- Qaeda groups in northern Syria against the Kurds. There have already been many deadly confrontations in the area and that Turkey has a hand in it seems to be evident .

  And Denmark is the Danish Kurds under pressure by the Danish Government . ROJ TV is closed and gone bankrupt. 10 Kurds run a trial against the collection of funds for ROY TV , which they believe is terrorist activity . The Court has become an increasingly political body that sets guidelines for the peoples’ political comings and goings . We are approaching war conditions like during the Second World War, when the government of Denmark called the resistance against the Germans for terrorist activities. It was the same resistance movement which later was instrumental in Denmark at all could be seen as an ally in the winners’ side. It is strange that there are parallels between the war hesitant actions and today’s Kurdish persecution.

  While the PKK comply with the ceasefire , Turkey has moved front line in the fight against the Kurds in Syria, where they support the ” Islamic ” insurgents fighting the Kurds in northern Syria , said the head of the PKK leader Cemil Bayik advice . “The process has reached its end. Either accept the government deep and meaningful negotiations with the Kurdish movement , or there will be civil war in Turkey ,” said Cemil Bayik . And it is strong and impatient words in October. The ongoing peace process has further raised doubts after the Turkish government unveiled a package of reforms which Cemil Bayik describes as empty and has nothing to do with democracy . Several other politicians have expressed the same doubts about Erdogan’s proposal . Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan has failed to deliver and show up as either a lousy politician or else he takes paid by the lukewarm support he gets from the EU system and the Danish Government.

  The Kurds pay the price for this unsightly policy also Denmark unfortunately participate in. We should all support the peace plan and help Turkey and the Kurds to get the peace plan through. We should give the Kurds their human dignity and human rights back . And we should give our support Kurds and Erdogan our resistance. If we do not achieve peace on the field , we know what’s coming. We can do without another civil war in that corner of the world. It’s a historic chance the world is about to miss .

  © Tommy Flugt
  Danish writer and poet
  tommyflugt@gmail.com
  27/10/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s